Print Kontakt
Vedtægter
Overdragelser
Ombygning af lejlighed
Vejledning til sælger
Husorden
Vejledning til køber
Forsikring
Skrald
Energimærkning
Nøgler
Vaskeri
Brugermanual til vinduer

Regler for fremleje af andelsbolig

Jævnfør vedtægternes § 11 kan en andelshaver helt eller delvist udleje sin lejlighed i samme omfang, som en lejer kan efter lejeloven. Det vil sige, at en andelshaver kan fremleje sin lejlighed i op til to år, når andelshaverens fravær er midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse el. lign. Desuden kræver udlejning eller udlån af lejlighed altid bestyrelsens tilladelse.

Bestyrelsens tilladelse forudsætter, at lejelovens bestemmelser om fremleje er opfyldt, og at der anvendes autoriseret lejekontrakt. Se eventuelt pdf-fil af standardiseret lejekontrakt til højre. 

Ansøgning om fremleje skal være bestyrelsen i hænde senest én måned før fremlejestart. 

Andelshaveren er ansvarlig for, at lejere er bekendt med foreningens husorden og overholder den. Andelshaveren er tillige ansvarlig for, at lejligheden er indboforsikret.

For så vidt angår huslejefastsættelse, skal Frederiksberg Kommunes fastsatte lejeniveau overholdes. Andelshaveren er ansvarlig herfor. Fremlejer kan i tilfælde af, at de mener huslejen er for høj i forhold til det fastsatte lejeniveau i Frederiksberg kommune, indbringe sagen for huslejenævnet i Frederiksberg kommune. Såfremt huslejenævnet træffer afgørelse om, at huslejen har været for høj, da kan der blive et krav om tilbagebetaling af den høje husleje. Foreningen er ikke part i lejeforholdet, og har ikke ansvaret for, om reglerne for lejens fastsættelse overholdes i en aftale mellem en andelshaver og en fremlejetager. Bestyrelsen anbefaler andelshaveren at få forhåndsgodkendt lejen i huslejenævnet mod et gebyr. En sådan forhåndsgodkendelse af lejen er bindende, og andelshaver kan derfor på denne måde undgå, at lejen senere nedsættes af huslejenævnet. Anbefalingen er taget fra ABF’s hjemmeside. Se mere her: https://www.abf-rep.dk/radgivning/lov-og-fakta/vedtaegter-og-regler/fremleje/

 Ulovlig fremleje kan i overensstemmelse med foreningens vedtægter § 22 medføre eksklusion af andelsforeningen.

Sådan søger du om fremleje:

  • Udfyld en lejekontrakt sammen med lejer.
  • Skriv en mail til bestyrelsens email, hvor du begrunder din ansøgning om hel eller delvis fremleje. Husk også at angive, hvilken en af de to fremleje former du søger om. Vedhæft lejekontrakten.

 

 

Denne side er senest opdateret august 2023.

Downloads

Hent huslejekontrakt og vejledning nedenfor