Print Kontakt
Vedtægter
Overdragelser
Ombygning af lejlighed
Fremleje
Vejledning til sælger
Husorden
Forsikring
Skrald
Energimærkning
Nøgler
Vaskeri
Brugermanual til vinduer

Velkommen til Wilkensgården! 

Herunder finder du en vejlidning til, hvordan køb af en andelslejlighed i AB Wilkensgården foregår. Hvis du har uddybende spørgsmål eller spørgsmål omkring foreningen i øvrigt, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen på abwilkensgaarden@gmail.com. 

Under punktet “vejledning til sælger” i menuen ovenfor kan du også læse, hvilke procedurer sælger skal igennem, efter I er blevet enige om, at du skal købe andelslejligheden.

Vær opmærksom på, at du som andelshaver har pligt til at bebo lejligheden. Det betyder, at du ikke kan købe lejligheden og leje den ud, fx til dine børn.

1. Inden overdragelse af lejlighed

Din første kontakt med foreningen sker, når du modtager de relevante dokumenter fra administrator i forbindelse med købet. Dokumenterne tæller bl.a. selve aftalen, en lejekontrakt med foreningen, vedtægter, husorden, referater fra seneste ordinære og eventuelt ekstraordinære generalforsamlinger, vurderingsrapport samt seneste årsrapport.

Prisen på lejligheden fremgår af aftalen. Prisen udregnes med udgangspunkt i andelskronen tillagt værdi af forbedringer og eventuelt løsøre samt fratrukket fradrag for mangler. Hertil lægges omkostninger forbundet med administration af salget, som du som køber også betaler, herunder flytteaflæsning af varme, administrationsgebyr til foreningen samt administrator og udgift til omkodning af vaskebrik til foreningens vaskeri.

Hvis handlen sker i tiden op til en ordinær generalforsamling, som afholdes i april måned, vil aftalen indeholde en såkaldt reguleringsklausul, som tager højde for, at købesummen kan reguleres efter generalforsamlingen, hvis andelskronen ændres på baggrund af årsrapporten fra det foregående kalenderår. Denne klausul skal sikre, at andelen ikke handles til mere end maksimalprisen.

2. Overdragelsesmøde

Selve handlen foregår ved et såkaldt overdragelsesmøde. Her deltager du som køber, sælger samt to medlemmer af bestyrelsen. Sælger aftaler med bestyrelsen, hvornår mødet kan forgå, dog skal det senest være fire dage før overdragelsesdatoen.

På mødet gennemgås udførte el- og VVS-tjek af lejligheden for at sikre, at alle installationer fungerer korrekt, og at eventuelle fejl/anmærkninger er udbedret.

Også vurderingsrapporten gennemgås for at sikre, at eventuelle ulovlige installationer er fjernet/udbedret. Har du indsigelser til rapporten, kan de forelægges her. 

Sælger kan have udført udbedringer ud fra anmærkninger i rapporten, som har givet et fradrag i prisen på andelen. Er udbedringer udført, slettes fradragene i vurderingsrapporten, og prisen i aftalen tilrettes af bestyrelsen. Sælger kan dog ikke siden vurderingen have fortaget deciderede forbedringer i lejligheden, som øger prisen på andelen.

Herefter underskrives aftale, lejekontrakt og transport af andelsbevis. Du bedes derfor medbringe de fremsendte papirer fra administrator på mødet – tag dem alle med, så vi kan sikre os, at du har modtaget alle relevante informationer i forbindelse med lejligheden.

Du får en underskrevet aftale med fra mødet.

Senest fire dage inden overdragelsesdatoen skal købesummen være indbetalt til administrator. 

3. Selve overdragelsen

Når du overtager lejligheden, skal strøm og gas aflæses. Gør eventuelt dette sammen med sælger og tag billeder af aflæsningerne for at undgå uoverensstammelser. Sælger indberetter aflæsningerne til de relevante leverandører. Sælger bestiller også en flytteaflæsning af varmen, som fjernaflæses. Husk, at du efterfølgende selv skal tilmelde dig hos leverandøren af el. Hvis du ikke gør dette, risikerer du, at der påløber rykkergebyrer på din regning, fordi virksomheden ikke kan få regninger frem til dig til betaling.

Du skal sikre dig, at du får overdraget alle nødvendige nøgler fra sælger; til opgang, bagtrappe, lejlighed og eventuelt loft- og kælderrum, hvis sælger lader låsen sidde. Under punktet “nøgler” i menuen kan du se, hvordan du kan bestille ekstra nøgler. Du skal også modtage sælgers vaskebrik til foreningens vaskeri, hvis du ønsker at benytte dig af dette.

Efter overdragelsen skal du hurtigst muligt sørge for, at dit navn fremgår af dørtelefon, postkasse samt din hoveddør. Navnet på dørtelefonen udskiftes ved at kontakte Stryhn Electric på mail: stryhn@stryhn.dk. På postkassen og døren skal du selv anskaffe navneskilte. Sørg i øvrigt for, at din adresse fremgår af dit loft- eller kælderrum, og sæt en hængelås på, så ikke risikerer, at andre har adgang til rummet.

Indsigelse – fejl og mangler
Efter overdragelsen skal du gennemgå lejligheden grundigt for at sikre dig, at alt fungerer, som det skal, og at der ikke gemmer sig fejl og mangler, som er blevet overset ved vurdering og gennemgang på overdragelsesmødet. Valuaren fra Abildhauge gennemgår lejligheden møbleret, og derfor kan der være fejl og mangler i lejligheden, som er blevet overset. Tjek fx, om alle stikkontakter virker, at alle vand- og stophaner fungere og ikke drypper, om vinduerne kan åbne osv.

Du har 14 dage til at gøre indsigelse omkring fejl og mangler. Er indsigelsen ikke gjort inden de to uger, mister du retten til at gøre indsigelse, og du hæfter som køber for fejl og mangler i lejligheden.

Administrator tilbageholder fem procent af købesummen i perioden til at dække eventuelle krav, du måtte stille over for sælger. Du skal selv gøre indsigelse over for sælger. Denne består af en skriftlig beskrivelse af fejl og mangler samt en angivelse af det beløb, du vil gøre krav på for at udbedre disse fejl og mangler. Administrator skal også have skriftlig information herom, så det angivne beløb kan tilbageholdes efter udløbet af de to uger, men du står selv for forhandlingen med sælger omkring din indsigelse.

Indsigelsen er udelukkende en sag mellem dig som køber og sælger, og hverken administrator eller bestyrelsen kan træffe afgørelse for jer – det er jer, der skal blive enige om et eventuelt beløb, som skal returneres til dig som køber til dækning af fejl og mangler. Bestyrelsen kan dog inddrages og komme med anbefalinger til en afgørelsen, hvis parterne er enige herom. 

4. Efter overdragelsen – hverdagen i foreningen

Foreningen har et sæt vedtægter og en husorden, som beskriver, hvordan andelshavere skal agere i foreningen. Begge er til for at gøre livet lettere for alle foreningens beboere, og så vi generer hinanden mindst muligt, selvom vi bor tæt. Både vedtægter og husorden SKAL overholdes på alle tidspunkter – overtrædelse kan medføre eksklusion af foreningen. Sørg derfor for at læse begge grundigt. 

Bestyrelsen sætter nyhedsbreve op på opslagstavlerne i opgangene efter hvert bestyrelsesmøde. Skrivelserne indeholder vigtig information til beboerne, så sørg for at holde dig orienteret her. Du kan også selve ophænge vigtig information til dine naboer på tavlen, men du skal sørge for, at dine sedler ikke dækker over information fra bestyrelsen, og du skal tage sedlen ned, når den ikke længere er relevant. 

Du er forpligtiget til at vedligeholde din andelslejlighed indvendigt, og du er berittiget til at foretage forbedringer i lejligheden. Mange arbejder i lejligheden øger værdien – fx nyt køkken eller bad – mens fx afhøvling af gulve og maling af vægge eller træværk regnes for almindelig vedligeholdelse. Sørg for at gemme kvitteringer for udført forbedringsarbejde, da udgifter til disse tillægges lejlighedens værdi ved senere salg. Vær opmærksom på, at forbedringer afskrives over en bestemt årrække, som varierer efter typen af forbedring. Bemærk også, at der skal indhentes ibrugtagningstilladelser for visse typer arbejde, eksempelvis nedsænkede lofter, nedrivning/re-etablering af vægge mv. Find informationer hos Frederiksberg kommune om, hvilket arbejde der kræver godkendelse. Ibrugtagningstilladelser skal fremvises, for at arbejde kan tælle som forbedring ved salg.

I øvrigt kan du finde svar på mange spørgsmål her på foreningens hjemmeside. Hvis svaret ikke findes her, kan du kontakte bestyrelsen på mail eller ved at lægge en seddel i brevsprækken til bestyrelseslokalet, som ligger i kælderen under 16A med adgang fra baggården. 

Foreningen råder i øvrigt over en rækker faciliteter, som du kan gøre bruge af:

  • I kælderen under opgang 16D ligger foreningens vaskeri med adgang via baggården. Her er fire store vaskemaskiner og én stor tørretumbler. Du skal bruge en vaskebrik for at kunne benytte vaskeriet. Brikken er koblet til lejligheden, og betaling foregår sammen med den månedlige betaling af boligafgift til foreningen. En vask koster i øjeblikket 16 kroner.

  • I kælderen under din opgang findes kælderrum, som generelt tilhører lejlighederne fra 2. sal og nedefter, og på loftet findes loftsrum, som generelt tilhører lejlighederne fra 2. sal og opefter. Alle andelshavere har ret til ét lofts- eller kælderrum, men med bestyrelsens tilladelse kan du benytte yderligere, tomme rum, som ikke har anført en adresse på døren

  • YouSee leverer kabel-tv til andelsboligforeningen. Du skal selv træffe aftale med virksomheden om levering af signal, hvis du ønsker dette. Andelshavere er ikke forpligtede til at benytte Yousee som leverandør. 

  • Foreningen har en aftale med firmaet Comflex, der leverer en 8 Mb forbindelse, der deles af ca. 60 beboere. Kontakt Comflex 4399 7102 for at blive oprettet. Stik forefindes i sam­me boks som telefonstikket. Andelshavere er ikke forpligtede til at benytte Comflex som leverandør. 

  • I baggården findes skraldecontainere. Alt affald skal sorteres i overensstemmelse med vejledning fra Frederiksberg Kommune. Husholdningsaffald, batterier, plast, metal, glas, papir og pap har hver deres container. Storskrald, elektronikaffald, farligt affald o.lign. placeres i skralderummet umiddelbart inden for porten ved nr. 10. Byggeaffald skal du selv afskaffe. Det skal afleveres på genbrugsstationer, fx Kulbanevej 4, 2500 Valby eller Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre. Se i øvrigt punktet “skrald” i menuen ovenfor for mere information.

  • Baggården med adgang fra porten ved nr. 10 indeholder udover skraldefacilister en legeplads, bænke, grill og tørrepladser. Udover bagtrapperne er porten den eneste indgang til baggården. Du skal bruge nøgle til både at komme ind og ud af gården. Sørg for ALTID at lukke porten til baggården, når du går ind og ud, så uvedkommende ikke får adgang. 

  • Under nr. 12 og 18 er cykelkældre med adgang fra baggården. Desuden er der opstillet cykelstativer foran bygningen langs græsarealet. Området foran bygningen er afspæret med pullerter. Disse må IKKE fjernes, heller ikke ved flytninger.

  • Barnevogne må ikke henstilles i opgange under trappen, på reposer eller på bagtrappen. Derfor har foreningen oprettet barnevognsparkering i skuret ned mod Lindevang metrostation.

  • Foreningen benytter en viceværtsservice, som står for rengøring af opgange og gårdarealer, udskiftet af elpærer og batterier i brandalarmer, snerydning, saltning m.v.

 

 

Denne side er senest opdateret februar 2019.