Print Kontakt
Vedtægter
Overdragelser
Ombygning af lejlighed
Fremleje
Husorden
Vejledning til køber
Forsikring
Skrald
Energimærkning
Nøgler
Vaskeri
Brugermanual til vinduer

Salg af lejlighed i Wilkensgården 

Sørg for at gå i gang med salg af din andel i god tid inden den forventede overdragelsesdato. Den samlede salgsproces tager typisk to-tre måneder. Rækkefølgen af forberedelserne til en overdragelse er som følger:

1. Kontakt først administrator og meddel, at du vil sælge din andelslejlighed – også selvom du endnu ikke har fundet en køber. 

2. Kontakt valuaren fra foreningens samarbejdspartner, /se kontakt information) for at finde en dato, hvor valuaren kan komme ud at vurdere lejligheden. Denne proces er typisk den mest tidskrævende del af et salg, og vurderingsrapporten er en forudsætning for, at salgsprocessen kan fortsætte med udarbejdelse af overdragelsespapirer hos administrator mv.

Valuaren noterer tillæg i pris for eventuelle forbedringer i lejligheden, fx nyt køkken. Forbedringer afskrives over en periode afhængigt af typen af forbedring. Det er en fordel at gemme alle kvitteringer fra fx håndværkere og indkøb af inventar. Har du ikke kvitteringerne, vil valuaren vurdere værdien af forbedringen. Almindelig vedligeholdelse i lejligheden tæller ikke som forbedring. Du kan ikke foretage forbedringer i lejligheden, der forøger lejlighedens værdi, efter vurderingen.

Valuaren noterer også eventuelle fradrag i pris for dårlig stand. Inden valuaren kommer ud, kan det derfor anbefales, at du udbedrer alle de forhold, der kan medføre et fradrag i vurderingen. Kontakt evt. valuaren for at høre, hvilke forhold det drejer sig om.

Du kan også tilbyde køber at erhverve inventar som monterede skabe, komfur og køleskab, men købe­r er ikke forpligtet til at overtage dem. Informer valuaren om, hvad du vil være interesseret i at sælge, så bliver inventaret anført i vurderingsrapporten som løsøre. Til overdragelses­mødet aftales det med køber og bestyrelse, om inventaret skal indgå i handlen.

Du kan forvente at få en dato for valuarens besigtelse inden for to uger, efter du har kontaktet Abildhauge. Herefter går der igen op til to uger, inden du modtager selve vurderingsrapporten. Vær dog opmærksom på, at der i spidsbelastningsperioder fx omkring ferier kan gå op til fire uger fra eftersynet, til du modtager vurderingsrapporten, og salgsprocessen kan fortsætte.

Efter du har modtaget vurderingsrapporten, kan du stadig få fjernet de noterede fradrag i prisen ved at udbedre de fejl og mangler, der fremgår af rapporten fra Abildhauge. Dette skal ske inden mødet, hvor salgsaftalen underskrives. Udbedringer skal dokumenteres og oplyses til administrator, så prisen i aftalepapirerne kan justeres herefter.

Alle anmærkninger om ulovlige installationer/forhold jf. bygningsreglement o.lign. i vurderingen skal udbedres, inden lejligheden kan overdrages til køber – fx blændede døre af ikke-godkendt materiale, ulovligt sænkede lofter, opdeling af rum, der ikke lever op til reglerne herom, eller revner i badeværelsesgulv. Kontakt bestyrelsen, hvis du er i tvivl om, hvilke anmærkninger i vurderingen du skal udbedre inden salg. Hvis der stadig er ulovlige installationer/forhold i lejligheden ved overdragelsesforretningen med bestyrelsen, kan over overdragelsen ikke finde sted. 

3. Kontakt foreningens samarbejdspartnere for finde en dato til at få foretaget de obligatoriske el- og VVS-tjek af lejlighedens installationer. Begge tjek kan kun udføres af de virksomheder, som foreningen samarbejder med, jf. vedtægterne. VVS-tjek udføres af Berggren VVS og el-tjek fortages af Stryhn Electric. Se evt. kontaktinfo under punktet øverst til højre på siden. Alle anmærkninger, der måtte være i de udførte tjek, skal udbedres, inden lejligheden kan overdrages til køber. 

Hvis el- og VVS-tjek ikke er foretaget forud for valuarens besigtelse af lejligheden, kommer det som udgangspunkt til at stå anført som en mangel med dertilhørende fradrag i vurderingsrapporten. Du kan senere få slettet fradragene herfor ifm. valuarens udarbejdelse af vurderingsrapporten, hvis tjekkene bliver udført/udarbejdet, inden rapporten foreligger fra valuaren, og du oplyser valuaren herom, eller ifm. administrators udarbejdelse af overdragelsespapirerne, hvis du oplyser til administrator, at tjekkene efterfølgende er udført.

Lad være med at vente med at kontakte valuaren, til efter tjekkene er på plads – det vil med al sandsynlighed forlænge salgsprocessen, idet vurdering oftest er den mest tidskrævende proces, og tjekkene vil kunne nå at blive udført, inden valuarens besigtelse, eler før vurderingsrapporten er udarbejdet, så fradragene ikke kommer med i rapporten. 

4. Tilbyd din nabo at købe andelen. Ifølge vedtægterne har din nabo fortrinsret til at købe din andel, når du sælger, med henblik på sammenlægning af de to lejligheder. Du skal derfor have din nabos underskift på, at vedkommende ikke er interesseret i denne mulighed. Din nabo har cirka en uge til at træffe beslutning herom, fra du tager kontaktmed tilbuddet. Du kan finde en skabelon til naboerklæringen til højre på siden her.

5. Kontakt administrator igen med de udførte tjek, vurderingen samt oplysninger om køber, så de relevante dokumenter kan udarbejdes.

Du skal også informere administrator om, hvorvidt du ønsker at sælge andelen til maksimalprisen, eller du har aftalt en lavere pris med køber. Maksimalprisen for din andel udregnes med udgangspunkt i andelskronen tillagt værdi af forbedringer og eventuelt løsøre samt fratrukket fradrag for mangler. 

Hvis handlen sker i tiden op til en ordinær generalforsamling, som afholdes i april måned, vil aftalen indeholde en såkaldt reguleringsklausul, som tager højde for, at købesummen kan reguleres efter generalforsamlingen, hvis andelskronen ændres på baggrund af årsrapporten fra det foregående kalenderår. Denne klausul skal sikre, at andelen ikke handles til mere end maksimalprisen.

Administrator sender dokumenterne til sælger og køber. Fra administrator modtager køber også anden relevant information som fx vedtægter, husorden og regnskab.

6. Når du modtager dokumenterne fra administrator, skal du kontakte bestyrelsen på abwilkensgaarden@gmail.com og aftale et overdragelsesmøde. Foreningens bestyrelsesarbejde er frivilligt, og du kan derfor ikke regne med, at bestyrelsen kan stille op med få dages varsel. Kontakt derfor bestyrelsen i god tid inden overdragelsesdatoen. Bestyrelsen vil foreslå en dato, hvor overdragelsesmødet kan finde sted. Vær opmærksom på, at overdragelsesmødet og købers overtagelse af lejligheden er to forskellige ting. På overdragelsesmødet gennemgås alle de udarbejdede dokumenter, og aftalen, købers lejekontrakt med foreningen og transport af andelsbevis underskrives. Selve overtagelsen af lejligheden sker først på den dato, der fremgår af aftalen. På den måde kan overdragelsesmødet fx finde sted en måned, inden lejligheden overtages af køber. Husk at udskrive alle dokumenter inden overdragelsesmødet. Aftalen skal foreligge i mindst i to eksemplarer og tre, hvis både køber og sælger vil have en underskrevet aftale med fra mødet.

På mødet skal både sælger og køber være til stede sammen med to repræsentanter fra bestyrelsen. Her gennemgås el- og VVS-tjek samt vurdering sammen med køber og sælger for at sikre, at nødvendige udbedringer er foretaget. Herefter tilpasses prisen på andelen, hvis fradrag i prisen ikke længere er relevante på grund af udbedringer.

Ved overdragelsesmødet inspiceres også loft- og/eller kælderrum. Sørg for, at der står adresse på rummene inden overdragelsesmødet.

Til sidst underskrives dokumenterne af køber, sælger og bestyrelse. Sælger sørger herefter for at overlevere de underskrevne dokumenter til administrator. Herefter viser bestyrelsen køber rundt på ejendommen, hvis sælger ikke allerede har gjort det forud for mødet.

7. Lige inden eller ved selve overdragelsen af lejligheden til køber på overdragelsesdatoen aflæses el og gas. 

 • Strøm
  Aflæs forbruget på elmåleren (husk også at notere elmålerens løbenummer til registrering), evt. sammen med køber for at undgå uoverensstemmelser. Som sælger skal du selv indberette aflæsningen til leverandøren.
 • Gas
  Aflæs forbruget på gasmåleren, hvis derer indlagt gas i lejligheden (husk også at notere gasmålerens løbenummer til registrering). Dette gøres evt. sammen med køber for at undgå uoverensstemmelser. Som sælger skal du selv indberette aflæsningen til leverandøren.

Iøvrigt skal du sørge for: 

 • Varme
  Bestil aflæsning hos Ista, som fjernaflæser målerne på lejlighedens radiatorer. Udgiften til aflæsning afholdes af køber og fremgår af aftalen.
 • Vaskebrik
  Aflever din vaskebrik til foreningens vaskeri til køber. Ønsker køber ikke at overtage vaskebrikken, skal du sende den tilbage til administrator. 

8. Administrator udbetaler 95 procent af købesummen til sælger hurtigst muligt efter overdragelsesdatoen. De sidste fem procent af beløbet tilbageholdes i tilfælde af, at køber gør brug af sine 14 dages indsigelsesfrist omkring fejl og mangler i lejligheden, som ikke tidligere er blevet konstateret.

Hvis køber finder sådanne mangler, vil du blive kontaktet af køber, der oplyser det beløb, der gøres krav på for at udbedre manglerne. Køber gør også administrator opmærksom på sin indsigelse senest den 14. dag efter overdragelsesdatoen, så administrator kan tilbageholde den relevante sum i en yderligere periode. Hverken bestyrelse eller administrator er dog direkte involveret i indsigelsen – sælger og køber skal selv nå til enighed omkring indsigelsen. Dog kan bestyrelsen inddrages som rådgiver, hvis parterne er enige herom, men træffer ingen afgørelser i sagen. Bestyrelsen har imidlertid ikke faglige kundskaber ud i byggetekniske spørgsmål, hvorfor vi opfordrer til, at en fagmand inddrages i tvivlsspørgsmål. 

Efter afgørelsen udbetales et eventuelt resterende til sælger senest seks uger efter overdragelsesdatoen, hvor en eventuel indsigelse skal være afgjort.

 

 

Denne side er senest opdateret august 2019.

Downloads

Naboerklæring